Privacy Policy

Romana’s Beauty Academy, Gevestigd op de Hollandsch diep 71, 2903ep, Capelle aan den IJssel  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Tel. 06- 20407138
info@romanasbeautypalace.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Romana’s Beauty Palace verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
BTW-nummer
KvK-nummer

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@romanasbeautypalace.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Romana’s Beauty Palace verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het onderhouden van relaties
Het maken van (commerciële) aanbiedingen
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Romana’s Beauty Palace verzamelt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Romana’s Beauty Palace neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar iemand tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klantgegevens worden bewaard voor de duur van 5 jaar. Romana’s Beauty Palace kan besluiten deze informatie voor langere periode te bewaren in het geval ze hier gegronde reden toe ziet. Deze periode zal nooit langer zijn dan de wettelijk administratieve bewaarplicht.

Informatie ten aanzien van kandidaten en sollicitanten e.d. worden bewaard voor de termijn dat dit wettelijk is vastgesteld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Romana’s Beauty Palace deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Romana’s Beauty Palace blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Romana’s Beauty Palace uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Romana’s Beauty Palace gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Romana’s Beauty Palace gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Google Analytics

Via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Romana’s Beauty Palace en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@romanasbeautypalace.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Romana’s Beauty Palace wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kreeft Opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@romanasbeautypalace.nl.

 

Wijzigingen

Romana’s Beauty Palace behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

 

Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarde

De betaling door Deelnemer dient te geschieden op de eerste dag van de training. De totale kosten zijn vermeld op onze webpagina www.romanasbeautypalace.nl. Mocht er sprake zijn van een betaal regeling, dan wordt het restant in maandelijks termijnen geïncasseerd door Romana’s Beauty Palace of zoals afgesproken worden overgeboekt.

De deelnemer ontvang een kopie met voorwaarden van inschrijving, termijnbetaling en afschrift.

Indien Deelnemer niet binnen de in het eerste genoemde termijn heeft betaald is Deelnemer van rechtswege in verzuim en is Romana’s Beauty Palace gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en de online ondersteuning te pauzeren noch stop te zetten.

Indien Deelnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Deelnemer gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Romana’s Beauty Palace gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. 

 

Vragen en/of inzage

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij Romana’s Beauty Palace bekend zijn, kunt u zich wenden tot:

Romana’s Beauty Palace
Hollandsch diep 71
2903EP
Capelle aan den IJssel
0620407138
info@romanasbeautypalace.nl

× Kunnen wij je helpen?